Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

News & Activities

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 11-01-2562

  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 09-01-2562

  เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 08-01-2562

  เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 07-01-2562

  มื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • ประกาศขอความร่วมมือ – ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณา (Billboard) ประจำปี 2562 (SAFETY’19-20)

  ด้วยสมาคมป้ายและโฆษณา ได้ดำเนินการโครงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อเนื่องขึ้น และปัจจุบันเป็นการดำเนินโครงการประจำปี 2562 หรือ SAFETY’19-20 อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของโครงป้ายโฆษณา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลโดยทั่วไปเลือกใช้ป้ายโฆษณาที่เหมาะสม

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 04-01-2562

  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 26-12-2561

  เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 25-12-2561

  เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 24-12-2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่ 2562 @ 21-12-2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ 2562 ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่อ เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ดังนี้

 • เชิญสมาชิกคนสำคัญ ร่วมงาน “สื่อนอกบ้าน..สำราญเริงใจ” @ 16-01-2562

  สมาคมป้ายและโฆษณา เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “สื่อนอกบ้าน..สำราญเริงใจ” เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และพบปะมวลสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมฯ

 • เข้าสำรวจพื้นที่จัดโครงการ แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ ในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี @ 10-12-2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ปีบริหารที่ 2561-2563 และคณะฯ ได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านองหลุ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดการจนบุรี เพื่อศึกษาความต้องการและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน…

 • จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561-2563 เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารงานสมาคมฯ ปี 2562 @ 29-11-2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-14.00 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ปีบริหารที่ 2561-2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561-2563 ขึ้น ณ ร้านแหลมเจริญซีฟู้ด เซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อถือโอกาสเลี้ยงรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ…

 • เข้าพบผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือภารกิจสมาคมฯ @ 27-11-2561

  เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-14.30 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคุณสายัณห์ ธนาไพศาล ได้เข้าพบ “นายนพดล ฉายปัญญา ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา” เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดระบบบริหารราชการให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างองค์กรภาครัฐ (กทม.)…

 • เข้าพบ “พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง” @ มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง (20-11-2561)

  เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคุณสาคร ตรีธนจิตต์ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) และคณะกรรมการบริหาร อาทิ คุณสอาด มาคราม/ คุณพีร์ วรรณชนะ /คุณคณธัช…

 • ร่วมงานพิธีเปิด “SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND” @ 08-11-2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิด “SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND”…

 • เข้าพบ “คุณชัชชาย เดชบัณฑิตย์” เพื่อปรึกษาภารกิจสมาคมฯ พร้อมอวยพรวันเกิด @ 08-11-2561

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (คุณสอาด มาคราม) ได้เข้าพบ…

 • ร่วมรับประทานอาหารและหารือเรื่องธุรกิจสื่อนอกบ้าน @ 06-11-2561

  เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ร้านอาหารกินลมชมสะพาน ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.(คุณเขมทัตต์ พลเดช) พร้อมหารือเรื่องธุรกิจสื่อนอกบ้านที่สามารถทำงานเชื่อมโยงร่วมกันได้ เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสในธุรกิจต่อไป

 • ร่วมงานเสวนาวิชาการ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” @ 02-11-2561

  สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” ณ ห้อง 221 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการตีความเชิงกฎหมาย กรณีผู้กระทำผิดและบทลงโทษ และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย) กับผู้ประกอบการป้ายและโฆษณาและลูกค้าผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • งานนี้ต้องไป SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND @ 8-11 NOV 2018

  “ไอบริก” เดินสายโรดโชว์หัวเมืองใหญ่ไทย – เทศ รุกโปรโมทการจัดงาน “SIGN ASIA EXPO 2018” พร้อมกันกับ “APPPEXPO THAILAND” เบอร์ 1 งานแสดงป้ายและสื่อโฆษณาจากเซี่ยงไฮ้ ชูไฮไลท์! ครบเครื่องเรื่องงานป้าย สื่อโฆษณา และการพิมพ์ดิจิตอล ระดมทัพ…

 • ร่วมประชุมหารือ “เรื่องภาษีป้าย” ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น @ 17-10-2561

  เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ผ่านมา นายสันติธร ยิ้มละไม (รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และนางวิภา ธูสรานนท์ (ผู้อำนวนการสำนักบีิหารการคลังท้องถิ่น) พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เรียนเชิญ คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง…

 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสัมมนา “TRANSFER PRINTING TECHNOLOGY”

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของสมาคมป้ายและโฆษณา

 • ประชาสัมพันธ์ SIGN ASIA EXPO 2018 – APPPEXPO THAILAND @ 8-11 NOV 2018

  สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่จัดโดยบริษัท ไอบริก จำกัด (IBRIX) ผู้นำงานเทรดโชว์วงการป้ายและโฆษณาของไทย และสำหรับในปี 2561 นี้ งาน SIGN ASIA EXPO จัดขึ้นเป็นปีที่…

 • ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 14 “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

  ด้วยสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนภัย “ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – วันที่ 1 ตุลาคม 2561)” ฉบับที่ 12 ระบุ ในช่วงวันที่ 30 กันยายน – 1…

 • สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมงาน “Franchise Trade Mission at the U.S. Ambassador’s Residence”

  สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ได้เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงาน U.S. Franchise Trade Mission to Thailand ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงานนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา และร่วมจัดงานโดย International Franchise Association ซึ่งนำคณะตัวแทนแฟรนไชส์ 13 แบรนด์ ประกอบด้วย แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม…

 • ขอเชิญร่วม “บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง”

  ขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการป้ายโฆษณา” ร่วม >> บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการรุนแรง

 • สมาคมป้ายและโฆษณาร่วมงาน “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11”

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “SCREEN GO BOWLING ครั้งที่ 11” ณ Blu-o Rhythm & Bowl…

 • ร่วมงานแถลงข่าว “ASIA PRINT EXPO 2019 ชูนวัตกรรมสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต

  สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป (FESPA) ยกระดับงานแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “ASIA PRINT EXPO 2019 ชูนวัตกรรมสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30- 15.00 น. ณ โรงแรม…

 • นายกสมาคมฯ “เข้าพบรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน

  เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ที่ได้มีโอกาสเข้าพบ “รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” (นายไทวุฒิ ขันแก้ว) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

 • ร่วมงาน“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ประจำปี 2561

  สืบเนื่องด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…