Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

ประกาศขอความร่วมมือ – ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณา (Billboard) ประจำปี 2562 (SAFETY’19-20)

ประกาศขอความร่วมมือ – ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณา (Billboard) ประจำปี 2562 (SAFETY’19-20)
January 10, 2019 Frank

ด้วยสมาคมป้ายและโฆษณา ได้ดำเนินการโครงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อเนื่องขึ้น และปัจจุบันเป็นการดำเนินโครงการประจำปี 2562 หรือ SAFETY’19-20 อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของโครงป้ายโฆษณา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลโดยทั่วไปเลือกใช้ป้ายโฆษณาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเกิดความมั่นใจว่าป้ายโฆษณาของท่าน มีความมั่นคงแข็งแรงและได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรแล้ว สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณา และนำส่งเอกสารการตรวจสอบโครงป้ายโฆษณาของบริษัทฯ เพื่อให้สมาคมฯ ออกใบรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณาประจำปี 2562 (SAFETY’19-20) โดยเร่งด่วนต่อไป

สมาชิกท่านใดสนใจร่วมโครงการ “ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณาประจำปี 2562”
(SAFETY’19-20)
หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ @ เมย์ Tel: 02-521-8255/ 084-668-1993
Email:aspasign@hotmail.com