Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการ “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการ “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน
February 19, 2019 Frank

สมาคมฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานดีๆ งานเด่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
ที่สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) จัดทำขึ้น

“โอกาส” คำพูดที่ทุกคนออกเสียง ..“ได้เหมือนกัน” แต่ “มีไม่เท่ากัน” !!!
เพื่อต่อยอด “น้ำใจ” จากพี่น้องสื่อนอกบ้านทุกท่าน ให้เด็กไทยและผู้ที่ด้อยกว่าได้มี “โอกาส”

สมาคมฯ จึงขอเชิญชวน “พี่ๆน้องๆ วงการป้ายโฆษณา”
ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน

เพื่อเปิดโอกาส ในฐานะ “ผู้ให้” ได้รู้จักคำว่า “แบ่งปัน” ซึ่งเป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้สึกอิ่มเอมใจทั้ง ผู้ให้ และ ผู้รับ และเกิดการเรียนรู้ความหมายของคำว่า “โอกาส” และ “น้ำใจ”

<<< ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562 >>>

โครงการ: “แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” โดยกลุ่มสื่อนอกบ้าน

 

วันที่จัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 (พิธีมอบเครื่องสูบน้ำบาดาล และสิ่งของบริจาคที่จำเป็น)

Time: 10.00-14.30 น.

สถานที่: โรงเรียนบ้านองหลุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลาการรับบริจาค: ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2562

วิธีการบริจาค: บัญชี “สมาคมป้ายและโฆษณา” ธนาคารธนชาต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 0 9 1 3 0 0 1 6 4 0

หลักการและเหตุผล : วัฒนธรรมของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในสังคมปัจจุบัน เริ่มจะจางหายไปจากทุกครอบครัว โดยถูกทดแทนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทุกคนเริ่มมีสังคมส่วนตัวมากขึ้น สุดท้ายจะลบเลือนไปจนแทบไม่รู้จักคำว่า “ให้” หรือ “แบ่งปัน” ให้กันอีกต่อไป สมาคมฯ จึงจัดโครงการ“แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ” ขึ้นเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการ หยิบยื่น “โอกาส” และ “น้ำใจ” ให้กับกลุ่มคนที่ยังขาดแคลน และรอความช่วยเหลืออยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างจิตสำนึกที่ดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยและขาดโอกาสทางสังคม

2. เพื่อแบ่ง “โอกาส” และปัน “น้ำใจ” ให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่กันดารหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต ตลอดจนขาดโอกาสทางการศึกษา โดยจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลซึ่ง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถพัฒนาชีวิตของเด็กนักเรียน และคนในชุมชนให้สามารถพัฒนาและ/หรือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน หรือ คนในชุมชุนสามารถดำรงชีพด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมและองค์กรเครือข่าย

5. เพื่อเป็นตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม โดยเริ่มจากมอบโอกาส และส่งต่อน้ำใจ เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายแก่ผู้ที่ด้อยกว่า พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็น

6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้แก่สมาคม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 

(กรุณาอีเมลใบ Pay-in มาที่ aspasign@hotmail.com ภายในวันที่ 22-03-2562)
** ต้องการใบเสร็จ ทางบริษัทสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ รอประมาณ 3 อาทิตย์
โดยสมาคม ASPA จะเป็นผู้ประสานงานให้คะ**

สมาชิกท่านใดสนใจร่วม ““แบ่งโอกาส-ปันน้ำใจ”
หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณเมย์ @ Email: aspasign@hotmail.com
Mobile: 084-668-1993