Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

Home

N&A-Decor
 • ร่วมตรวจสอบค่าความสว่างจอ LED กับ ผอ.โยธา

  เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) คณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา พร้อมผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (ท่านไทวุฒิ ขันแก้ว) และคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กทม. ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าความสว่างของจอ LED ณ…

 • ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม

  สมาคมป้ายและโฆษณา เข้าร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม”

 • นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

  นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) นำทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่แห่งวงการป้ายโฆษณา เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษางานสมาคมฯ

qoute-parallax01

PR-Events-Decor

banner 2x1 thai MODERNSIGN 2016

knowledge-Decor
 • กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

 • เกร็ดความรู้ภาษีป้าย

  ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น

 • กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้าย 2558

  กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล และข่าวสารทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและร่วมทำกิจกรรมที่  สมาคมฯ  จัดขึ้น

ข้อมูลการบริการ

ข้อมูลการบริการ

ได้รับข้อมูลการบริการด้านกฎหมาย / การประกันภัย / การตรวจสอบป้ายและอาคาร

การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์

ได้รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทสมาชิก

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษในการจองพื้นที่ภายในงาน และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.signasiaexpo.com

useful-web-aspa_ipad

qoute-parallax02-B

SAFETY-tag

SAFETY’16-17 มีประโยชน์อย่างไร

เป็นเครื่องหมายแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของโครงป้ายโฆษณา

เป็นเครื่องหมายที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ลูกค้า หรือผู้พบเห็นว่า “ป้ายโฆษณามั่นคงแข็งแรง”

เป็นเครื่องหมายที่แสดง “ป้ายโฆษณามั่นคงแข็งแรง” ต่อหน่วยงานราชการและเกี่ยวข้อง

เป็นเครื่องหมายแสดงความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิศวกรรมของป้ายโฆษณา

คุณสมบัติของป้ายที่เข้าเกณฑ์ได้รับใบรับรองความมั่นคงแข็งแรง

1

ป้ายที่มีใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างเพราะป้ายก่อสร้างมาก่อนปี พ.ศ. 2533
(สำเนาใบเสียภาษีป้าย หรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าของป้ายดังกล่าว ก่อน พ.ศ.2533)

2

มีแบบแปลนทางด้านวิศวกรรม , รายการคำนวณ , พร้อมลายเซ็นรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ

3

ป้ายต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกร ตรวจสอบที่จดทะเบียนไว้กับกรมโยธา

4

ป้ายต้องมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาป้ายตามข้อกำหนดของวิศวกร ผู้ตรวจสอบที่จดทะเบียนไว้กับกรมโยธา

5

ป้ายต้องมีประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบคุคลภายนอก

6

ลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้าย

7

ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป