Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

Committe (คณะกรรมการ)

รายนามคณะกรรมการสมาคมป้ายและโฆษณา 2563-2565

คุณกิติชัย ศรีจำเริญ
นายกสมาคมป้ายและโฆษณา

คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
เลขาธิการสมาคมป้ายและโฆษณา

คุณเกรียงไกร วาณิชย์ไพศาล
อุปนายกสมาคมฝ่ายโครงป้ายโฆษณา

คุณรจนา ตระกูลคูศรี
เหรัญญิกสมาคมป้ายและโฆษณา

คุณพลสิทธิ์ จิระกิจกุล
ปฏิคมสมาคม

คุณวรชาติ กิติมหาคุณ
นายทะเบียนสมาคม

คุณวัชรี ศิริเวชวิวัฒน์
ประชาสัมพันธ์สมาคม

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณวิเชียร ภักดีมหาคุณ
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณสาคร ตรีธนจิตต์

คุณสมนึก สรรพาวัตร

คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท

คุณมารุต อรรถไกวัลวที

คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง