Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

MISSION (ภาระกิจ)

ISSION (ภาระกิจ)

บริหารงานสมาคมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง