Contact us on +668 4668 1993 or aspasign@hotmail.com

News & Activities

  • ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นสำนักงานสมาคมฯ

    ​ในนาม​สมาคมป้ายและโฆษณา + สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา +​ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย + ชมรมสื่อนอกบ้าน + บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด​ ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ และกำหนดให้มีพิธีการทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่​ เพื่อความเป็นสิริมงคล ​วัน-เวลา –> ​ในวัน​​ศุกร์ที่ 1​ เมษายน…

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการป้ายมั่นคงแข็งแรง ปี 2559 (SAFETY’16-17)

    สมาคมป้ายและโฆษณา ได้ดำเนินการโครงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อเนื่องขึ้น และเพื่อณรงค์การดำเนินโครงการประจำปี 2559 หรือ SAFETY’16-17 อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของโครงป้ายโฆษณา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลโดยทั่วไปเลือกใช้ป้ายโฆษณาที่เหมาะสม