Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

นายกสมาคมป้ายและโฆษณาเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในงาน Sign Asia Expo 2017

นายกสมาคมป้ายและโฆษณาเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในงาน Sign Asia Expo 2017
August 28, 2017 dhammarong

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ บริษัท ไอบริก จำกัด คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณาและคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ไอบริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดงาน “Sign Asia Expo 2017” เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในงาน Sign Asia Expo 2017 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 นี้ อันเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณาเอง และผู้ร่วมเข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าว

อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรอันดีงาม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและคำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป