Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
July 6, 2016 dhammarong

คุณจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย อุปนายสมาคมฝ่ายต่างประเทศ ของสมาคมป้ายและโฆษณา ปฏิบัติภารกิจแทนนายกสมาคมฯ โดยเป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันการพิมพ์ไทย 2559 พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559