Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณกิติชัย ศรีจำเริญ” นั่งนายกสมาคมป้ายฯ คนใหม่ !!!

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณกิติชัย ศรีจำเริญ” นั่งนายกสมาคมป้ายฯ คนใหม่ !!!
May 11, 2020 dhammarong

…นายกฯใหม่ย้ำ!! จะนำพาสมาชิกให้พ้นวิกฤต COVID-19 หลังจากนี้ OOH จะปัง !!! กว่าเดิม…

ตามที่สมาคมป้ายและโฆษณา ได้จัดให้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาปีบริหารที่ 2563-2565 โดยวิธีการพิเศษในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ (ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19) เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาประจำปี 2563-2565 เกิดความชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน และยังคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของการบริหารงานของสมาคมป้ายและโฆษณา ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อ 17 ด้วยความเรียบร้อย

พร้อมกันนี้ สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทั้งสิ้น 95 บริษัท ได้ทำการพิจารณา
โหวตเห็นชอบให้ “คุณกิติชัย ศรีจำเริญ”
ประธานบริหารบริษัท บางกอก ไตรวิชั่น จำกัด
ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาปีบริหารที่ 2563-2565
โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้รวบรวมผล (โหวต) ด้วยวิธีการพิเศษในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
โดยทั่วกันเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งสรุปผลการพิจารณาการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ ได้รับคะแนน 78 จาก 95 เสียง (เสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) ดังนี้
• เห็นด้วย 78 เสียง
• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
• งดออกเสียง 3 เสียง
• ไม่ร่วมแสดงความเห็น/ติดต่อไม่ได้ 14 เสียง

สรุปผลการโหวตด้วยวิธีการพิเศษ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง
…ผลปรากฏว่า “คุณกิติชัย ศรีจำเริญ”…
ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ทำหน้าที่นายกสมาคมป้ายและโฆษณา
โดยมีวาระตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2563 – 8 พฤษภาคม 2565

“มวลสมาชิกสมาคมฯ ขอให้นายกสมาคมฯ คนเก่ง คนใหม่
บริหารสมาคมฯ และนำพาสมาชิกให้ผ่านพ้น COVID-19 ได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ”