Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 22-01-2563

เข้าพบลูกค้าคนสำคัญของสมาคมฯ เพื่อเยี่ยมคาราวะและอวยพรปีใหม่+ ตรุษจีน 2563 @ 22-01-2563
January 27, 2020 dhammarong

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563   ายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง)  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร 

ต่อสมาชิก/ ลูกค้าคนสำคัญ /ผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมป้ายและโฆษณา  เพื่อเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  

เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2563 พร้อมส่งคำอวยพร ความเคารพสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

09.00 –> ท่านไทวุฒิ  ขันแก้ว (ผู้อำนวยการสำนักการโยธา) 

09.30 –> ท่านนพดล  ฉายปัญญา (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา)   

11.00  –> ผู้บริหาร POSTERSCOPE 

11.30 –> ผู้บริหาร  Amplifi
13.00 –> คุณชัชชาย เดชบัณฑิตย์ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ กรรมการบริหารบริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด)
14.00 –> คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท  (ประธานบริษัท เอ๊กเซลเล้นท์กราฟฟิค จำกัด  และ บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด)