Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

เข้าพบผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือภารกิจสมาคมฯ @ 27-11-2561

เข้าพบผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือภารกิจสมาคมฯ @ 27-11-2561
December 13, 2018 dhammarong

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-14.30 น. นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคุณสายัณห์ ธนาไพศาล ได้เข้าพบ “นายนพดล ฉายปัญญา ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา” เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดระบบบริหารราชการให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างองค์กรภาครัฐ (กทม.) และสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) อันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้จึงถือโอกาสเยี่ยมอวยพร ส่งความสุข ความปรารถนาดี อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2562 ในคราวเดียวกันอีกด้วย