Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ร่วมงานเสวนาวิชาการ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” @ 02-11-2561

ร่วมงานเสวนาวิชาการ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” @ 02-11-2561
November 12, 2018 dhammarong

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ท่านรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ปฎิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเรียนเชิญนายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ / รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (นายศุภกฤต บุญขันธุ์) / ผู้แทนสำนักงานเขตบางแค / ผู้แทนผู้ประการการอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ตรงใจและตรงจุด” ณ ห้อง 221 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการตีความเชิงกฎหมาย กรณีผู้กระทำผิดและบทลงโทษ และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย) กับผู้ประกอบการป้ายและโฆษณาและลูกค้าผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด