Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

นายกสมาคมฯ “เข้าพบรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน

นายกสมาคมฯ “เข้าพบรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน
September 4, 2018 dhammarong

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) ที่ได้มีโอกาสเข้าพบ “รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา” (นายไทวุฒิ ขันแก้ว) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดระบบบริหารราชการให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างองค์กรภาครัฐ (กทม.) และสมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) อันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน