Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (AGM’61)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (AGM’61)
April 29, 2018 dhammarong

ตามที่สมาคมป้ายและโฆษณา ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมป้ายและโฆษณาแล้ว เพื่อรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่พึงปฏิบัติเสมอมา อีกทั้งนับเป็นจังหวะเวลาอันดีที่สมาชิกทุกท่าน จะได้มาพบปะสังสรรค์ อัพเดทเรื่องราวต่างๆ การนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เวลา 12.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา

พร้อมรับฟังสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางที่สดใส…ของผู้ประกอบการสื่อนอกบ้าน” เพื่อเป็นแนวทาง หรือ Model ในการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้สดใสตามโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นจากการคาดการณ์การใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2561 ตลอดจนรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และพร้อมใจกันเลือกผู้นำแห่งวงการสื่อนอกบ้าน ซึ่งจะนำพาสมาชิกและองค์กรก้าวพ้นอุปสรรค และดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างยั่งยืน ในพิธีเลือกตั้งนายกสมาคมป้ายและโฆษณาปีบริหารที่ 2561-2563 ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของสมาชิก

สมาคมฯ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมครั้งนี้ อย่างเต็มที่ ทำให้การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หากเกิดความผิดพลาดประการใดหรือมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง สมาคมป้ายและโฆษณา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจักให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ กับทางสมาคมฯ อีกต่อไปในอนาคต

ประธานในที่ประชุม (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง/ นายกสมาคมป้ายและโฆษณา) กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ “โลกหมุนเร็ว องค์กรยิ่งต้องวิ่งนำ หรือแซงหน้าให้ได้ เพราะผู้ที่อยู่รอดอาจไม่ใช่ผู้ที่ฉลาดที่สุดหรือเงินหนาที่สุด แต่เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการปรับตัวมากที่สุด”

ภาพบรรยากาศจุดลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Presentation AGM’61

รายนาม Sponsors