Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
August 1, 2016 dhammarong

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนสมาคมฯ โดย    คุณฐานันดร  ทองเปลว และ คุณอาทิตยา  นพคุณ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง