Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประชุมร่วมกับผอ.กองควบคุมอาคารและคณะเพื่อหารือเรื่องความสว่างจอ LED กรณีศึกษา

ประชุมร่วมกับผอ.กองควบคุมอาคารและคณะเพื่อหารือเรื่องความสว่างจอ LED กรณีศึกษา
July 6, 2016 dhammarong

นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม หารือ ประเด็น “การควบคุมความสว่างของจอ LED” ร่วมกับผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร (นายไทวุฒิ ขันแก้ว) และคณะ ประกอบด้วย

  1. เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคาร
  2. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
  3. สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารเพื่อศึกษาการใช้งานเครื่องมือวัดค่าความสว่างจอ LED (เป็นกรณีศึกษา)เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ  บจก. แอลอีดี บิ๊ก

ภาพบรรยากาศ @ ห้องประชุม

ภาพบรรยากาศ @ Show Room