Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประชุมหัวข้อประเด็นร้อนฉ่า เรื่อง LED ที่ต้องหาทาง (ด่วน!!!) ออก

ประชุมหัวข้อประเด็นร้อนฉ่า เรื่อง LED ที่ต้องหาทาง (ด่วน!!!) ออก
July 6, 2016 dhammarong

ประชุมหัวข้อ
ประเด็นร้อนฉ่า “เรื่อง LED ที่ต้องหาทาง (ด่วน!!!) ออก”
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท แอลอีดีบิ๊ก จำกัด

นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้กำหนด จัดประชุมหารือประเด็นเรื่อง LED  “เพื่อเสนอทิศทางการควบคุมความสว่างของจอ LED ร่วมกันกับสมาชิก และนำเสนอต่อ ผอ.กองควบคุมอาคาร ในการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับสมบูรณ์ต่อไป”  โดยกำหนดกรอบพิจารณาร่วมกัน ดังต่อไปนี้

  1. การควบคุมความสว่าง จอ LED
  2. หน่วยการวัด

    – วิธีวัด

    – เครื่องมือวัด

    – ระยะเวลา เปิด-ปิด

เก็บตกภาพสมาชิก @ ลงทะเบียนเข้าประชุม

ภาพบรรยากาศ @ ห้องประชุม

ภาพบรรยากาศ @ Show Room