Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
June 17, 2016 dhammarong

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว้ ดังต่อไปนี

ข้อ 1  ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

“บริเวณที่ 1” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตทางพิเศษและในระยะ 50 เมตรจากเขตทางพิเศษทั้งสองฟากในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

“บริเวณที่ 2” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตทางรถไฟและในระยะ 50 เมตร จากเขตรถไฟทั้งสองฟากในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

“บริเวณที่ 3” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

“บริเวณที่ 4” หมายความว่า พื้นที่ในรัศมี 200 เมตร จากจุดศูนย์กลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

“บริเวณที่ 5” หมายความว่า พื้นที่ภายในระยะ 50 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

ข้อ 2 ภายในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก้) และป้ายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ ป้ายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมิใช่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร

การวัดความสูงของป้ายให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของป้าย

ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

ข้อ 4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ แต่ห้ามดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

ข้อ 5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้  มิให้บังคับแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง หรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง ให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้

ข้อ 6 ในกรณีที่พื้นที่ควบคุมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ทับซ้อนกับพื้นที่ควบคุมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ฉบับอื่นๆ และมีมาตรการในการควบคุมแตกต่างกัน ให้บังคับตามมาตรการควบคุมที่มีมาตรฐานสูงกว่า และให้คงบังคับตามมาตรการควบคุมตามประกาศกระทรวงมหาดไท ยหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่มิได้บัญญัติไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ด้วย

ข้อ 7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(นายโภคิน พลกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ตอนพิเศษ 25ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548)

 

รายการประกอบแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

  1. “บริเวณที่ 1” คือ พื้นที่ภายในเขตทางพิเศษและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางพิเศษทั้งสองฟาก ดังต่อไปนี้

(1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

(2) ทางพิเศษศรีรัช

(3) ทางพิเศษฉลองรัช

(4) ทางพิเศษบูรพาวิถี

  1. “บริเวณที่ 2” คือ พื้นที่ภายในเขตทางรถไฟและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางรถไฟทั้งสองฟาก ดังต่อไปนี้

(1) ทางรถไฟสายเหนือ

(2) ทางรถไฟสายใต้

(3) ทางรถไฟสายตะวันออก

(4) ทางรถไฟสายตะวันออก (ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย)

  1. “บริเวณที่ 3” คือ พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ 50 เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนน ดังต่อไปนี้

(1) ถนนกรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า ตั้งแต่ถนนศรีนครินทร์ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนร่มเกล้า

(2) ถนนกรุงธนบุรี ตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนเจริญนคร

(3) ถนนกัลปพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกันถนนราชพฤกษ์

(4) ถนนกาญจนาภิเษก(ถนนวงแหวนรอบนอก ด้านตะวันออก) ตั้งแต่จุดเส้นแบ่งแนวเขตกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดปทุมธานี ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับจุดเส้นแบ่งแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

(5) ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอก ด้านตะวันตก) ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 2 แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ จนบรรจบกับจุดเส้นแบ่งแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

(6) ถนนเกษตร – นวมินทร์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนนวมินทร์

(7) ถนนคลองสิบ – คลองสิบสี่ ตั้งแต่ถนนคู้ – คลองสิบ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนประชาสำราญ

(8) ถนนคู้ – คลองสิบ ตั้งแต่ถนนมิตรไมตรี ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(9) ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(10) ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่เส้นแบ่งแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม

(11) ถนนเจริญราษฎร์ (ถนนเหนือ – ใต้) ตั้งแต่ถนนสาทรใต้ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 3

(12) ถนนเจริญนคร ตั้งแต่ถนนลาดหญ้า ลงมาทางทิศใต้จนจดคลองดาวคะนอง

(13) ถนนเจ้าคุณทหาร ตั้งแต่ถนนร่มเกล้า ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนฉลองกรุง

(14) ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(15) ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77)

(16) ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตั้งแต่ถนนสกุลดี ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์

(17) ถนนดินแดง ตั้งแต่ถนนราชวิถี ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนประชาสงเคราะห์

(18) ถนนกรุงเทพ – ชลบุรี (สายใหม่) ตั้งแต่ถนนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(19) ถนนท่าข้าม ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 ลงมาทางทิศใต้จนถึงสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

(20) ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต

(21) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี) ตั้งแต่ถนนสุรวงศ์ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 3

(22) ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ถนนรามอินทรา ลงมาทิศใต้จนบรรจบกับถนนเสรีไทย

(23) ถนนนิมิตใหม่ ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(24) ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(25) ถนนบางขุนเทียน ตั้งแต่ถนนเอกชัย ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 2

(26) ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 ลงมาทางทิศใต้จนจดคลองพิทยาลงกรณ์

(27) ถนนบางนา – ตราด ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ไปทางทิศตะวันออกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(28) ถนนประชาชื่น ตั้งแต่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(29) ถนนประชาธิปก ตั้งแต่สะพานพระปกเกล้า ลงมาทางทิศใต้จนถึงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(30) ถนนประชาร่วมใจ ตั้งแต่ถนนนิมิตรใหม่ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนจดคลองลัดตาเตี้ย

(31) ถนนประชาสำราญ ตั้งแต่ถนนสกุลดี ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(32) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่ถนนรามอินทรา ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่

(33) ถนนปรีดี พนมยงค์ (ซอยสุขุมวิท 71) ตั้งแต่ถนนรามคำแหง ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท

(34) ถนนพญาไท ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 4

(35) ถนนพระยาสุเรนทร์ ตั้งแต่วัดพระยาสุเรนทร์ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนรามอินทรา

(36) ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนราชดำริ

(37) ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ถนนสุขสวัสดิ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(38) ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนนางลิ้นจี่

(39) ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนสุขุมวิท

(40) ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรบุรี

(41) ถนนพระรามที่ 9 ตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนรามคำแหง

(42) ถนนพระรามที่ 9 ตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนรามคำแหงไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนศรีนครินทร์

(43) ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(44) ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ถนนปรีดี พนมยงค์ (ซอยสุขุมวิท71) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนอ่อนนุช ( ซอยสุขุมวิท 77 )

(45) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตั้งแต่ถนนสวนผัก ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม

(46) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่ถนนศาลาธรรมสพน์ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม

(47) ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่ทางรถไฟสายใต้ ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม

(48) ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สะพานเนาวจำเนียรไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(49) ถนนเพชรพระราม ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 9 ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่

(50) ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนอโศก – ดินแดง

(51) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนอโศก– ดินแดง ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนปรีดี พนมยงค์ ( ซอยสุขุมวิท 71 )

(52) ถนนเพลินจิต ตั้งแต่ถนนราชดำริ ไปทางทิศตะวันออกจนถึงทางรถไฟสายแม่น้ำ

(53) ถนนมไหสวรรย์ ตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนเจริญนคร

(54) ถนนมิตรไมตรี ตั้งแต่คลองลัดตาเตี้ย ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนประชาสำราญ

(55) ถนนมีนพัฒนา ตั้งแต่ถนนเสรีไทย ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนรามคำแหง

(56) ถนนร่มเกล้า ตั้งแต่ถนนเสรีไทย ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนอ่อนนุช ( ซอยสุขุมวิท 77 )

(57) ถนนร่วมพัฒนา ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ ลงมาทางทิศใต้จนจดคลองลำตาอิน

(58) ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ถนนประชาราษฎร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต และเลี้ยวขวาลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนอโศก – ดินแดง

(59) ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนสุนทรโกษา

(60) ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจดคลองบางมะนาว เลี้ยวซ้ายขนาดไปกับทางพิเศษเฉลิมมหานครจนบรรจบกับถนนสุนทรโกษา

(61) ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

(62) ถนนรัชดาภิเษก ( วงศ์สว่าง ) ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนประชาราษฎร์

(63) ถนนราชดำริ ตั้งแต่สะพานเฉลิมโลกลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 4

(64) ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชพฤกษ์ จนบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

(65) ถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนจรัญสนิทวงศ์ไปทางทิศตะวันออกจนจดสะพานกรุงธนบุรี

(66) ถนนราชวิถีตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนดินแดง

(67) ถนนรามคำแหง – ศรีนครินทร์ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 24 ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนศรีนครินทร์

(68) ถนนรามคำแหง ตั้งแต่ถนนปรีดี พนมยงค์ (ซอยสุขุมวิท 71 ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์

(69) ถนนรามอินทรา ตั้งแต่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์

(70) ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่คลองดาวคะนองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(71) ถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนเลียบวารี

(72) ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ถนนพหลโยธินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนเสรีไทย

(73) ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ตั้งแต่ถนนศาลาธรรมสพน์ ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับถนนเพชรเกษม

(74) ถนนเลียบวารี ตั้งแต่ถนนราษฎร์อุทิศ ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ์

(75) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจนมาบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์

(76) ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ถนนดินแดงไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(77) ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ถนนลาดพร้าวลงมาทางทิศใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(78) ถนนศรีบูรพา ตั้งแต่ถนนนวมินทร์ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนรามคำแหง

(79) ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่ถนนสวรรคโลก ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนราชปรารภ

(80) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตั้งแต่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปทางทิศใต้ตนจดคลองดาวคะนอง

(81) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกันถนนจรัญสนิทวงศ์

(82) ถนนสรงประภา ตั้งแต่ถนนเชิดวุฒากาศ ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(83) ถนนสังฆสันติสุข ตั้งแต่ถนนบุรีภิรมย์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(84) ถนนสาทร ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนพระรามที่ 4

(85) ถนนสาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่ถนนจันทน์ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 3

(86) ถนนสิรินธร ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์

(87) ถนนสุวินทวงศ์ตั้งแต่ถนนรามอินทราไปทางทิศตะวันออกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(88) ถนนสีหบุรานุกิจตั้งแต่ถนนรามอินทราไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนร่มเกล้า

(89) ถนนสีลม ตั้งแต่ถนนเจริญกรุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนพระรามที่ 4

(90) ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่คลองดาวคะนองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(91) ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ทางรถไฟสายแม่น้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(92) ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนรามอินทรา

(93) ถนนหทัยราษฎร์ ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ไปทางทิศเหนือจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(94) ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ ตั้งแต่ถนนรามอินทราลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเสรีไทย

(95) ถนนหลวงแพ่ง ตั้งแต่คลองหัวตะเข้ไปทางทิศตะวันออกจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(96) ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปทางทิศใต้จนจดคลองมอญ

(97) ถนนอโศก ตั้งแต่ถนนเพชรบุรีลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท

(98) ถนนอโศก – ดินแดง ตั้งแต่ถนนประชาสงเคราะห์ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก แล้วเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่

(99) ถนนอังรีดูนังค์ ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 1 ลงมาทางทิศใต้จนบรรจบกับถนนพระรามที่ 4

(100) ถนนอินทรพิทักษ์ ตั้งแต่สะพานเนาวจำเนียร ไปทางทิศตะวันออกจนถึงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(101) ถนนอ่อนนุช ( ซอยสุขุมวิท 77 ) ตั้งแต่ถนนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกจนจดคลองหัวตะเข้