Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ประกาศเตือนภัย –>> ไทยตอนบนพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนหนักบางแห่ง ระวังอันตราย ‘พายุฤดูร้อน’

ประกาศเตือนภัย –>> ไทยตอนบนพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนหนักบางแห่ง ระวังอันตราย ‘พายุฤดูร้อน’
April 29, 2021 dhammarong

เรื่อง    ไทยตอนบนพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนหนักบางแห่ง ระวังอันตราย ‘พายุฤดูร้อน’

เรียน    สมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณาทุกท่าน

เอกสารแนบท้าย   

  1. ไทยตอนบนพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนหนักบางแห่ง ระวังอันตราย ‘พายุฤดูร้อน’(แหล่งข่าว “แนวหน้า” ลงวันที่29-04-2564)

ไทยตอนบนพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนหนักบางแห่ง ระวังอันตราย ‘พายุฤดูร้อน’

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจะมีลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ???☔ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ☔??? สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สมาคมฯ จึงได้ประกาศแจ้งให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯทุกท่าน ระวังอันตรายจาก “พายุฤดูร้อน” ที่เกิดขึ้น และเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบการโครงป้ายโฆษณาทุกท่าน ??ร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน?? อันเกิดจากภัยธรรมชาติดังกล่าว