Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ขอความร่วมมือ –> ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณา (Billboard) ประจำปี 2564 @ SAFETY’21-22

ขอความร่วมมือ –> ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณา (Billboard) ประจำปี 2564 @ SAFETY’21-22
January 14, 2021 dhammarong

… โครงการ “ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณาประจำปี 2564” …
(SAFETY’21-22)

สมาคมป้ายและโฆษณา ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณา” อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเป็นการดำเนินโครงการประจำปี 2564 หรือ SAFETY’21-22

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อ ลดปัญหาอุบัติเหตุ ที่อาจส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อ สร้างค่านิยม ให้ภาคเอกชนและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ ตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของความมั่นคงแข็งแรง และ ความปลอดภัย ของโครงป้ายโฆษณา
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลโดยทั่วไป เลือกใช้ ป้ายโฆษณาที่เหมาะสม

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงรูปแบบโลโก้ให้ทันสมัย สวยงาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเกิดความ มั่นใจว่าป้ายโฆษณาของท่านมีความมั่นคงแข็งแรง และได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณา และนำส่งเอกสารการตรวจสอบโครงป้ายโฆษณาของบริษัทฯ เพื่อให้สมาคมฯ ออกโลโก้ (สัญลักษณ์) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงป้ายโฆษณาประจำปี 2564 (SAFETY’21-22) ต่อไป

สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ SAFETY’21-22
ได้ที่สมาคมป้ายและโฆษณา @ โทร.02-521-8255 / 084-668-1993
หรือ Email : aspasign2020@gmail.com