Contact us on +668 4668 1993 or aspasign2020@gmail.com

ข่าวงานสัมมนาออนไลน์ –> “ภาษีป้ายใหม่ปี 64 เรื่องสำคัญ ต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการ” @ 22-12-2563 / ZOOM Webinar

ข่าวงานสัมมนาออนไลน์ –> “ภาษีป้ายใหม่ปี 64 เรื่องสำคัญ ต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการ” @ 22-12-2563 / ZOOM Webinar
December 23, 2020 dhammarong

เนื่องด้วยป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่พบในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภท ทุกประเภทล้วนมีวัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างความโดดเด่นของเนื้อหาเพื่อโฆษณาดึงดูดสายตาของประชาชนให้ได้ระลึกถึงตัวสินค้าหรือบริการ การนี้กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ 2563 ตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ซึ่งจะประกาศบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยจะยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535 เพื่อให้การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อกลางแจ้งและสื่อนอกบ้านดำเนินไปด้วยความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การนี้ สมาคมป้ายและโฆษณา ภายใต้การบริหารงานของคุณกิติชัย ศรีจำเริญ (นายกสมาคมป้ายและโฆษณาปีบริหารที่ 2563-2565) จึงได้พิจารณาเห็นควรให้จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ภาษีป้ายใหม่ปี 64 เรื่องสำคัญ ต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการ” ผ่านระบบ ZOOM Webinar เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา

เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนไขข้อสงสัยประเด็นภาษีป้ายใหม่ แก่สมาชิกสมาคมป้ายและโฆษณา / ผู้ประกอบการสื่อนอกบ้าน / นักลงทุน / ลูกค้า / ธนาคาร / โรงแรม / ร้านค้าปลีก- แฟรนไชส์ ฯลฯ

ในนามสมาคมป้ายและโฆษณา ต้องขอขอบพระคุณสมาชิก และผู้ประกอบการทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านสมาชิกผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรท่านต่อไป